internetwinkel.nl webwinkels online shops

Winkel zoeken

zoek naar:

Contactpagina

U kunt op de volgende manieren in contact komen met InternetWinkel:

U kunt de redactie rechtstreeks benaderen via het e-mail-adres: redactie-apestaartje-internetwinkel.nl.

InternetWinkel.NL
Amsterdamseweg 9 - 6711 BE Ede
T 0318-640175
E redactie apenstaartje internetwinkel.nl
KvK 09117443

Werkwijze

InternetWinkel.NL categoriseert webwinkels in rubrieken. InternetWinkel.NL is onafhankelijk, niet gelieerd aan enige webwinkel. InternetWinkel.NL vermeldt winkels op basis van redactionele keuze. Ook zijn webwinkels opgenomen omdat ze daarvoor betalen (adverteerders). Webwinkels betalen een vast bedrag en/of een bedrag per verkoop. Deze 'gesponsorde' webwinkels krijgen voorkeur bij de zoekresultaten. InternetWinkel verwijdert echter onder geen beding beoordelingen of ervaringen van gebruikers, tenzij de gebruikte tekst in strijd is met goede zeden en smaak, of aantoonbaar valt onder de categorie 'smaad' en het uit opzet willen benadelen van een webwinkelier.

Disclaimer

InternetWinkel.NL is slechts uitgever van www.internetwinkel.nl, en derhalve niet verantwoordelijk noch verantwoordelijk te stellen voor op haar website vermelde webwinkeliers. De door gebruikers c.q. bezoekers gegeven beoordelingen blijven volledig de verantwoordelijkheid van de auteur. InternetWinkel zal bij het constateren van strafbare feiten onverwijld de bevoegde instanties op de hoogte stellen. InternetWinkel.NL verwijdert bijdragen die aantoonbaar in strijd zijn met goede smaak en zeden, vallen onder de categorie smaad of anderszins niet door InternetWinkel.NL juist worden geacht, zodra de redactie van InternetWinkel.NL deze bijdragen opmerkt. InternetWinkel.NL beoogt een kind- en gezinsvriendelijke site te zijn, derhalve worden websites gerelateerd aan sex, geweld, gokken en drugs geweerd.

Privacy verklaring

Over beoordelingen: De gegevens worden voor de duur van het bezoek bewaard. Daarnaast worden ze in onze database opgeslagen om de herkomst van reacties te kunnen traceren. U kunt uw gegevens via de u toegestuurde e-mail altijd eenvoudig en direct verwijderen. Wij zullen uw gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.